โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1016 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒

 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

*************************

วันที่หนึ่ง

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - นักศึกษาพร้อมกัน ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน และออกเดินทางไปยัง
  วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม  โดยรถของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - นักศึกษารายงานตัว

เวลา ๐๙.๐๐ น.           - พิธีเปิดโครงการ และรับศีล ๘

เวลา ๐๙.๓๐ น.           - สวดมนต์ นั่งสมาธิ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๐๐ น.           - เข้าที่พัก

เวลา ๑๓.๐๐ น.           - อบรมหัวข้อ “หลักธรรมกับการพัฒนาชีวิต” โดย คุณวชิระ ออนแนนสี

เวลา ๑๔.๐๐ น.           - สวดมนต์บ่าย

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - พักรับประทานอาหารว่าง (น้ำปานะ)

                             - กิจกรรมทำความสะอาดวัดตามกลุ่มที่กำหนด

                             - กิจกรรมต้นไม้พูดได้ และกิจกรรมจิตอาสาติดป้ายคำคม

เวลา ๑๗.๐๐ น.           - ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา ๑๘.๑๕ น.           - รวมตัว ณ ศาลาธรรมไพบูลย์วัฒนานนท์

เวลา ๑๘.๓๐ น.           - สวดมนต์ทำวัตรเย็น

เวลา ๒๐.๐๐ น.           - พักดื่มน้ำปานะ

เวลา ๒๐.๑๐ น.           - บรรยายหัวข้อ “จิตอาสา พัฒนาจิตใจ”  โดย คุณวชิระ ออนแนนสี

เวลา ๒๑.๓๐ น.           - เสร็จสิ้นกิจกรรม พักผ่อนนอนหลับ

 

วันที่สอง

          เวลา ๐๓.๓๐ น.           - ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว

          เวลา ๐๔.๐๐ น.           - สวดมนต์ทำวัตรเช้า โดย คุณวชิระ ออนแนนสี

          เวลา ๐๕.๓๐ น.           - เดินจงกรม ชมธรรมชาติภายในวัด

          เวลา ๐๖.๓๐ น.           - รวมตัวเตรียมความพร้อม

          เวลา ๐๗.๐๐ น.           - รับประทานอาหารเช้า

          เวลา ๐๘.๓๐ น.           - ล้างจาน ทำความสะอาดสถานที่

           เวลา ๐๙.๐๐ น.          - บรรยายเรื่อง การครองตน ครองคน ครองงาน ตามหลักทางพระพุทธศาสนาโดย

คุณวชิระ ออนแนนสี     

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - รับประทานอาหารกลางวัน

          เวลา ๑๒.๐๐ น.           - ล้างจาน ทำความสะอาดสถานที่ และเก็บสัมภาระ ทำความสะอาดห้องพัก

          เวลา ๑๓.๐๐ น.           - สนทนาธรรม ตอบปัญหาธรรมะ โดย คุณวชิระ ออนแนนสี

          เวลา ๑๔.๐๐ น.           - จิตอาสาพัฒนาวัด

          เวลา ๑๖.๐๐ น.           - พิธีปิดกิจกรรม และมอบเกียรติบัตร เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ         กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สิ่งของที่ต้องเตรียม และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

***************************

การเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ประจำตัว

๑. เสื้อผ้าชุดขาว ๒ ชุด (เสื้อโปโลสีขาว กางเกงวอร์ม สวมถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ และไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนนักศึกษาต้องกลับไปเปลี่ยนชุดถึงจะอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ได้

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว, สบู่, แชมพู, ยาสีฟัน, ไฟฉาย, ยาประจำตัว และอื่นๆ ตามความจำเป็น งดเว้นเครื่องสำอาง และงดแต่งหน้า หากนักศึกษามีเต็นท์นอน ผ้าห่ม หมอน ให้นำมาด้วย ทั้งนี้ทางวัดได้จัดเตรียม
ผ้าห่ม หมอน กลดนอน ไว้ให้แล้ว

๓. นักศึกษาที่มีโรคประจำตัว หรือมีอาการเจ็บป่วยระหว่างเข้ารับการอบรมให้แจ้งอาจารย์ หรือพี่เลี้ยงทราบ

         

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้กระทำระหว่างการเข้ารับการอบรม

๑. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ เข้ามา และโปรดงดการสูบบุหรี่ตลอดการอบรม

๒. ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธ ของมีคมต่างๆ หรือนำเข้ามาในวัด

๓. ไม่อนุญาตให้สะสมอาหารและของขบเคี้ยว ในบริเวณกลด หรือที่พักของตน

๔. ไม่อนุญาตให้ประพฤติตนในทางที่จะขาดความสามัคคี  หรือก่อให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน

๕. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในระหว่างอบรม

๖. ไม่อนุญาตให้นำหนังสืออ่านเล่นเข้าไปอ่านในบริเวณห้องพัก

๗. ไม่อนุญาตให้จับกลุ่มสนทนากันในเรื่องไร้สาระ ที่ไม่ใช่การสนทนาธรรม หรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

๘. ไม่อนุญาตให้พูดหยาบคาย ลามก หรือคำส่อเสียด รวมทั้งไม่ส่งเสียงดังให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นที่ต้องการความสงบหรือกำลังพักผ่อน

๙. ไม่อนุญาตให้ทำความสกปรกในบริเวณวัด เช่น ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่ที่มิได้จัดภาชนะรองรับไว้

๑๐. ไม่อนุญาตให้ประพฤติผิดในศีล ๘  ระหว่างหญิงชาย ต้องแบ่งแยกชัดเจน

          ๑๑. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำรถไปเอง ต้องขึ้นรถพร้อมกัน ณ อาคารวิทยบริการ เท่านั้น

 

ข้อปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการอบรม

๑. รักษาระเบียบวินัย  เช่น  การเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ  และการนั่งเจริญภาวนา

๒. ต้องช่วยตนเองในเรื่องความเป็นอยู่  เช่น  การตักอาหาร  การล้างภาชนะที่ตนเองใช้, การนอนในกลดหรือ
               สถานที่ที่ทางวัดจัดไว้ให้

๓. ทำความสะอาดที่พักอาศัย/ห้องน้ำ ช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ 
               ตลอดจนช่วยกันรักษาของสงฆ์ และพึงใช้ของทุกอย่างด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

๔. หากพบว่ามีอุปกรณ์หรือสาธารณูปโภคสิ่งใดชำรุด  ให้บอกพระ เจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่ดูแล

๕. ช่วยปิดน้ำ/ไฟฟ้า ทุกครั้งที่เสร็จจากภารกิจ หรือปิดไฟตามที่ทางวัดกำหนดไว้

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา