โลโก้เว็บไซต์ หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 980 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันที่ 20 มกราคม 2559 สวท.น่าน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน ถ่ายทอดสด บรรยากาศการประกวดหนังสั้นเสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สวท.น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นายเฉลิมพล โนราช นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา สาขาศิลปศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม และที่ปรึกษาการนำเสนอผลงานในการเข้าแข่งขัน นำทีมนักศึกษา (นายบุศกร กาคำ และนายกิตติศักดิ์ นิลถา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, นายวัชระ ไชย สาขาวิชาสาระสนเทศ และนายศรัญญู นันท์ชัย สาขาวิชาการตลาด) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง "The promise" ถ่ายทอดสดผ่านทาง สวท.น่าน F.M. 94.75 MHz , www.nanradio.net , เทพสยามเคเบิลทีวี และสาเคเบิลทีวี ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการร่วมขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วง 3 ปี ตั้งแต่ 2557 – 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมกันป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ โดยใช้มาตรการด้านกฎหมายมาควบคุมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา