โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

    เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงขอให้บัณฑิตดาว์โหลดเอกสาร และกรอกข้อมูลส่งกลับคืนมหาวิทยาลัยฯ ก่อนวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามที่ได้ระบุ คือ


1. หนังสือแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

2. กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

3. แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีซ้อมปริญญา

4. หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต

5. แบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

    5.1 แบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (มทร.ล้านนา น่าน)

    5.2 แบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (มทร. ล้านนา)

6. ใบจองภาพหมู่ของบัณฑิต ราชมงคลล้านนา น่าน

7. ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า

8. ประกาศ มทร.ล้านนา และกำหนดการแนบท้ายประกาศ

9. รวมรูป พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา