โลโก้เว็บไซต์ ผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ติดตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ติดตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนการจัดการและการหนุนเสริมทางวิชาการในโครงการทุนนวัตกรรมสานวิชาชีพชั้นสูง(กสศ.) นำโดย รศ.ดร. ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์(ผู้ทรงคุณวฒิ),รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง(ผู้ทรงคุณวุฒิ),นางไอริณดา สอนพรินทร์(นักบริการการศึกษา)และนางสาวจรัญา แสงทอง(นักบริหารงานทั่วไป) จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวเข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา