โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูฯ (STEM) รุ่นที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูฯ (STEM) รุ่นที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วม และให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้มข้นถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 130 คน ซึ่งจะจัดขึ้นกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือจากบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา