โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วย นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางนลัทพร คูหา รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน และเจ้าหน้าที่ แผน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ แง่คิดต่างๆ ในการทำงานและระบบงานการเงิน/บัญชี และพัสดุ กิจกรรมดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา