โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรศิลปศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแบ่งทีมออกพื้นที่ แนะแนว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน, โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ตามลำดับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา