โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มกราคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์   เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน คณะผู้บริหารฯ คณาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร   จันทร์ไชย หัวหน้าหน่วยวิจัยและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูง ร่วมประชุมกับเครือข่ายวิสหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน เวลา 13.00 น. ณ ห้องชมพูภูคา 1 ตึกกองบริหารทรัพยากร น่าน เรื่องการจัดตั้ง "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน" เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว หรือเกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรไม่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แน่นอน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา