โลโก้เว็บไซต์ ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มกราคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ด้วย จังหวัดน่าน มีการสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว หรือ เกษตรเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์มากขั้น เพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีเกษตร การใช้ทรัพยากรทางการเกษตรไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกันจัดตั้ง "ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตราฐาน" ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า และมีสานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่แน่นนอน

กิจกรรมภายในตลาด

 • ผู้ผลิตพบผู้บริโภค
 • ผักผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
 • ปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรอินทรีย์
 • ความรู้ทางวิชาการ
 • สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
 • การแสดงของนักศึกษา เยาวชน และชุมชน

ร่วมดำเนินงานโดย...

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ น่าน
 • สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน น่าน
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด
 • กองทุนสัตว์ป่าโลก (สาขาประเทศไทย)
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชา(องค์การมหาชน) ภาคเหนือ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา