โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-02-23

ยุวชนอาสา..พาลงชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ทีมยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ภายใต้โครงการยุวชนอาสา โดย ผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ , ดร.จิตรา ปั้นรูป , อ.ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ และนำทีมนักศึกษายุวชนอาสา >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ มทร.ล้านนา น่าน นำนักศึกษาทีมงานยุวชนอาสา ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ณ ชุมชนบ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  นำนักศึกษาทีมงานยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม "การเลี้ยงปลานิลแบบหนาแน่นเชิงพาณิชย์ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน" ณ ชุมชนบ้านเจดีย์ อ.เชียงกลาง จ.น่าน           ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่อง การจัดตั้งแ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าสู่รอบชนะเลิศการตัดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2021 ครั้งที่ 23
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในหมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง  หมวดวิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เข้าสู่รอบชนะเลิศ ในการตัดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2021 ครั้งที่ 23 ** ขอแสดงความยินดีกับนาย นพรุจ สุรี นายอำพัน อินยา และ นายนนธชัย จั่นเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 11 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกันตรวจสอบคอมพิวเตอร์และส่งมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว จ.น่าน โดยคอมพิวเตอร์ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยบริษัทดาต้าคิวบ์   ภาพข่าวจาก : หลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งในโรงเรียนห่างไกล
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 5 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปติดตั้งยังโรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว และศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยพ่าน อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ลงชุมชน   ภาพข่าวจาก :  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา