โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์วิชาชีพที่ได้จากสถานประกอบการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำผลจากการฝึกงานมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกิจกรรม โดยเชิญวิทยากร นายทัตติ งานอ่อน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน เป็นเกียรติบรรยายในหัวข้อ “ ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา