โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-03-10

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์วิชาชีพที่ได้จากสถานประกอบการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำผลจากการฝึกงานมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกิจกรรม โ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา