โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 เมษายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเชียงดา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานในที่ประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นเลขานุการการประชุม

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อดำเนินงานในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งมีการแต่งตั้งอนุกรรมการการดำเนินโครงการฯ โดยมทร.ล้านนา น่าน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สวาท สายปาระ และนางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์กฤษณธร สินตะละ เป็นผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และในปีงบประมาณ 2564 ทางมทร.ล้านนา น่าน ได้รับการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 2 โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้พื้นเมืองโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตมันพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

ภาพ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำปาง

ข่าว : งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา