โลโก้เว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมเปิดการตรวจสอบ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) "U2T" นำโดย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางสาวนลินนิภา วังใน นักตวรจสอบภายใน นางเนาวเรศ ตาปวง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร นางนงเยาว์สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ และคณะ ดำเนิการประชุมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) "U2T"

- หน่วยดำเนินการ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรน่าน มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

- หน่วยดำเนินการ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรน่าน มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา