โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กลุ่มพัฒนาไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน และณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมต้อนรับ กลุ่มพัฒนาไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำโดยผู้ใหญ่บ้านบ้านฮากฮาน และนายอนุชา ธนะแพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาไทใหม่ พร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ บ้านวิถีไทย ศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่ประดู่ โคนม แพะแกะ ฟาร์มโคเนื้อ กระบือ และสุกร สวนส้มสีทอง และฟาร์มประมง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อศึุกษาแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต และการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชน การปรับเปลี่ยนลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สู่การประกอบอาชีพธุรกิจเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน การเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ของคนในชุมชน บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ขอบคุณภาพเพิ่มเติม : กลุ่มพัฒนาไทใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา