โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18-19 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน "growth mind set งานสุข งานปัง" ณ ห้องประชุม ขั้น 3 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน "growth mind set งานสุข งานปัง" มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน เข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการวัดประเมินผลของคณาจารย์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับทัศนคติเชิงบวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน การตั้ง growth mind set และการจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อให้การทำงานอย่างมีความสุข พร้อมรองรับการแก้ปัญหาให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม วันที่ 19 กันยายน 2564 การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ "การออกแบบข้อสอบผ่านระบบออนไลน์" และ "การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยศีรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์ อาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้ให้ความรู้

กิจกรรม วันที่ 19 กันยายน 2564 การบรรยายในหัวข้อ "growth mind set งานสุข งานปัง" โดยได้รับเกียรติจาก นายกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้ และการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ "ระบบ IOT สำหรับเกษตรศาสตร์ยุคใหม่" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อาจารย์สาขาวิทยาการความพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธิ์ กาญจนพิบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้ให้ความรู้

อัลบั้มภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2564

ขอบคุณภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา