โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ตำบลศรีษะเกษ และตำบลและ จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ตำบลศรีษะเกษ และตำบลและ จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยอาจารย์ ปิยะนุช  สินันตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ หัวหน้าแผนกบริการวิชาการ นางนันทนา เรืองแสง เจ้าหน้าที่ประจำงานวิจัย ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลโครงการ ในวันที่10 พฤศจิกายน 2564 ณ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย เป็นหัวหน้าโครงการ และในวันที่12 พฤศจิกายน 2564 ณ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  ศรีแย้ม เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการในครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา