โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติกร  โนราช นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการพิจารณา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยจะเข้าพิธีรับมอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยวาชนตัวอย่าง ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเอง และการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 19 คน จะได้รับมอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 (เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 13 ของการสถาปนามูลนิธิ ในวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันเทคโนโลยีของไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ "ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา