โลโก้เว็บไซต์ 2021-11-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-11-17

มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไตรรัตน์ ปะทิ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ดีเด่น
พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวรับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ไตรรัตน์ ปะทิ อาจารย์ประจำคณะวิศกรรมศาสตร์ น่าน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ดีเด่น เรื่อง การประเมินด้านประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาพิกัดกำลัง 100 กิโลวัตต์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture Smart Community ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยพลังงานทด... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ออกวารสารฉบับที่ 4   “JSAT : Vol.2 No.2 July - December 2021”
พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 / RMUTL วารสารออนไลน์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกวารสาร Journal of Science and Agricultural Technology (J. Sci. Agri. Technol. : JSAT) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) “JSAT : Vol.2  No.2 July - December 2021” โดยเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ Full Print และ Online article  ที่ http://jsat.rmutl.ac.th หรือ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021”
พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวรับรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติกร  โนราช นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการพิจารณา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยจะเข้าพิธีรับมอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยวาชนตัวอย่าง ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเค... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมพิธี ลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565”
พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พร้อมเปิดตัวชุดปลูกผัก “จันกะผัก ส่งรักปีเสือ 2565” โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา