โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไตรรัตน์ ปะทิ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไตรรัตน์ ปะทิ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤศจิกายน 2564 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ไตรรัตน์ ปะทิ อาจารย์ประจำคณะวิศกรรมศาสตร์ น่าน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับ ดีเด่น เรื่อง การประเมินด้านประสิทธิภาพและเศรษฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาพิกัดกำลัง 100 กิโลวัตต์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) Smart Energy Smart Agriculture Smart Community ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน Smart Energy Smart Agriculture Smart Community (พลังงานอัจฉริยะ เกษตรอัจฉริยะเพื่อชุมชนอัจฉริยะ) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ชุมชน เกษตรกร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปยอดแนวทางการวิจัยเพื่อสร้างความเป็นอัจฉริยะให้กับสังคมและชุมชนในประเทศและแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานของชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา