โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28- 29 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนาโนเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง และให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศให้มากที่สุด โดยการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา