โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อปฏิบัติการสอนประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น

     บัดนี้ได้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นใบสมัครในตำแหน่งอาจารย์ดังกล่าว

     ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

 

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ

                       ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ปฏิบัติราชการแทน

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน << Clickออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา