โลโก้เว็บไซต์ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เยี่ยมชมศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เยี่ยมชมศูนย์ PAD มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.15 น. สมาชิกวุฒิสภา โดย นายสมชาย หาญหิรัญ , นายจิรชัย มูลทองโร่ย , นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย และ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มี รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน , นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน คณาจารย์ บุคลากรศูนย์ PAD ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านต่างๆของศูนย์ โดย ดร.รัชณีภรณ์ อิ่นดำ

     ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดการพบประชาชน ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2566 โดยการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ PAD เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปลูกให้มีสภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สารสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ทราบได้โดยใช้วิทยาศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชยาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมิติด้านสุขภาพ ในการยกระดับคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย เพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านต่อไป จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมโรงเรือนและแปลงปลูกต่างๆ ณ ศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา