โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์

สังกัดหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 182/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567

.......................................................

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร

กองบริหารทรัพยากรน่าน

มทร.ล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา