โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้มข้นถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวนทั้งสิ้น 68 คน ซึ่งจะจัดขึ้นกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือจากบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา