โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-05-10

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จังหวัดน่าน ได้จัดทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีวางพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ โดยหน่วงงานต่างๆ และการกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดทูนส... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูฯ รุ่นที่ 2
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรง... >> อ่านต่อ


สาขาพืชศาสตร์ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ทุกคน ซึ่งหลังเสร็จพิธี คณาจารย์ ผูกข้อมือพร้อมกับให้พรนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียน สำหรับนักศึกษาที่จะจบ ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ JICA
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Masaki Kinemuchi, Volunteer Coordinator, JICA Thailand Office และ Mr. Jaruek Yukuntorn, Volunteer Program Office, JICA Thailand Office ผู้เชี่ยวชาญจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประจำประเทศไทย โดยประเด็นที่ได้พูดคุยกันคือ งานวิจัยทางวิชาการ การพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านการเรียน การถ่ายทอดองค์ค... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเข้มข้นถูกต... >> อ่านต่อ


อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 /2559 ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา