โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้ดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders : ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า) โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ มี รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวเปิดพิธีออนไลน์ผ่านระบบ MsTeam , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน เป็นประธาน มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า จากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา