โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-16

RMUTL Code Camp 1st...โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ ๑ (RMUTL Code Camp #1) มีคุณบัณฑิต นันทะเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Full-Stack Developer ผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน และด้านงานพัฒนามือถือแอปพลิเคชัน เป็นวิทยากร มีอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร รองผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน ไ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้ดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders : ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า) โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ มี รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวเปิดพิธีออนไลน์ผ่านระบบ MsTeam , ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สังกัด มทร.ล้านนา จัดส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบ (Full Proposal) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เอกสารประกอบการจัดส่งข้อเสนอโครงการ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา