โลโก้เว็บไซต์ การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ , ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่น่านเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 2 โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้รับผิดชอบแต่ละด้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา