โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ําและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ําและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 4448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ําและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง

ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ห้องน้ำและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

         งานจ้างปรับปรุงห้องน้ําและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.สุริยา การก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๖,๔๙๙ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

                    ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ)

                                ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ําและห้องปฏิบัติการ อาคารโดมแดง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา