โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightened ขอแสดงความยินดีกับ enlightened
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ที่ได้รับตำแหน่งเป็น
"ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุม
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สภาผู้แทนราษฎร"
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา