โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการพัฒนาระบบงานบัญชี การเงิน พัสดุ และควบคุมงบประมาณ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และแผน งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) คือ นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว หัวหน้างานคลัง นางนลัทพร คูหา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน และทีมสนับสนุนการทำงาน ERP เชียงราย ซึ่งได้เข้ามาปรับปรุงระบบขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ วึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชมพูภูคา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา