โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมรสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้พัฒนาตนและยกระดับจิตใจเป็นผู้ที่มีเมตตา อดทน สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่าน

     ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้แก่

- พระอาจารย์สมุห์สมหมาย อินทวโร เรื่อง ธรรมะสวัสดี

- วิทยากรจากศาลเยาวชน เรื่อง กฏหมายน่ารู้สำหรับเยาวชน

- วิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน เรื่อง กฏหมายน่ารู้สำหรับสังคมออนไลน์

- วิทยากรจากโรงพยาบาลน่าน เรื่อง เพื่อนพึ่งใจวัยรุ่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา