โลโก้เว็บไซต์ โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 เมษายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ โดยนำสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ โดยนำสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการทำงานหลังจากจบการศึกษาและเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการแข่งขันโครงการเขียนแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์บริจาคอวัยวะ จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และสภากาชาดไทย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารับฟังบรรยายเรื่อง “แนวทางการเขียนแผนประชาสัมพันธ์” โดยคุณเอื้องเหนือ นิกรพันธุ์ และแนะนำรายละเอียดหัวข้อแผนประชาสัมพันธ์ การรณรงค์บริจาคอวัยวะ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อผสม โดย อ.ขนิษฐา หอมจันทร์ และ อ.ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง และสิ้นสุดกิจกรรมสรุปโครงการ โดย อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา