โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปี59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปี59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 เมษายน 2559 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ขึ้น โดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา ให้กับนักศึกษาของมหาลัยฯ ทุกเขตพื้นที่ พร้อมที่เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน เสริมสร้างทัศนคติที่ดี และส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้ การกล่าวสุทรพจน์ภาษาจีน และกล่าวสุทรพจน์แบบฉับพลัน การแข่งขันโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ การแข่งขันโต้วาทีเป็นภาษาไทย การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา