โลโก้เว็บไซต์ โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบบเคลื่อนไหว ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี และเสริมทักษะทางด้านการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบบเคลื่อนไหว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจ เช่น ความรู้ของกฎหมายลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์, การสร้างแรงบันดาลใจ เสริมทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ และเสนอแนะการเขียน Story board แก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบบเคลื่อนไหว (Motion Infographics) โดย คุณบอม ถาคำฟู และบรรยายเรื่อง “วิธีการลงทะเบียนและการส่งข้อเสนอโครงการระบบออนไลน์” โดย อาจารย์วรวิทย์ ฝั่นคำอ้าย และอาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายร่วมกัน โดยใช้กรณีศึกษา ข้อเสนอหรือ story board ของนักศึกษา เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันครับ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา