โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การพูดเพื่อการสมัครงาน สามารถสรุปใจความสำคัญของประกาศรับสมัครงาน ตลอดจนสามารถเขียนประวัติย่อ (Resume) และสามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ได้ อีกทั้งยังสอนให้นักศึกษานำภาษาอังกฤษไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างกัน ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านภาษา เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเตรียมตัวประกอบอาชีพในสังคมต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา