โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (e-sar) และติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sar) รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยกิจกรรมนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกท่านให้การเข้าร่วมกันอย่างล้นหลาม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา