โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มทร. ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มทร. ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มทร. ล้านนา น่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘-.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. โดยมีหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้าห้องประชุมพุทธรักษา)

และนับคะแนนการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ที่อาคารกองการศึกษา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา