โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีเปิดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมโคและสุกร ในระหว่าง วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ให้ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานฝึกอบรม ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงาน ด้านการฝึกอบรมระหว่างกันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา