โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ กล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา Innovation room ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา