โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจางจัดทํารั้วกั้นบริเวณฟารมโคเนื้อและแปลงพืชอาหารหยาบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกวดราคาจางจัดทํารั้วกั้นบริเวณฟารมโคเนื้อและแปลงพืชอาหารหยาบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา