โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจางจัดทํารั้วกั้นบริเวณฟารมโคเนื้อและแปลงพืชอาหารหยาบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกวดราคาจางจัดทํารั้วกั้นบริเวณฟารมโคเนื้อและแปลงพืชอาหารหยาบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)