โลโก้เว็บไซต์ โครงการบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ การบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อ.ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้กล่าวรายงานแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดน่านได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้บรรยยายให้ความรู้ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา