โลโก้เว็บไซต์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสา และ โรงเรียนแม่จริม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสา และ โรงเรียนแม่จริม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับ โรงเรียนสา และ โรงเรียน แม่จริม โดยจะร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยมีรายนามของผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ดร.ชุติสร เรืองนาราบ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนสา โดย นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา นายนิพกร กอชาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุภาพรรณ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ โรงเรียนสา นางสาวอัจฉราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสา โรงเรียนแม่จริม โดย นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม นายเกรียงไกร ไชยภักษา ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นายรังสรรค์ ไกรสีการ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นาย นิรันดร์ แท่นทอง ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี โดยบันทึกความร่วมมือทางวิชาการนี้ได้ลงนามร่วมกัน ณ ห้องชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา