โลโก้เว็บไซต์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ผู้แทนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์) ได้ทำบันทึกข้อตกลง จะร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ การศึกษาผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างครัวเรือนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนบ้านสบขุ่นแบบมีส่วนร่วมบนฐานการพึ่งพาตนเองสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


คลังรูปภาพ : MOU CP


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา