โลโก้เว็บไซต์ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย์ รองอธิการบดี อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน รองศาตราจารย์เ พ็ญจันทร์ ระวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม งานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1โดยในงานนี้ ได้มีพิธีมอบ รางวัลเพชรราชมงคล และศรีราชมงคล ปี 2561 แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับรางวัลเพชรราชมงคล ระดับสรรเสริญ 1.คุณนพดล สุวรรณประชา ประเภทศิษย์เก่า 2.นางสาวหทัยรัตน์ ไชยคำ นักศึกษา สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3.นางสาวดวงสุดา ยานะ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา