โลโก้เว็บไซต์ 13 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

13 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2615 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

13 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี โดยมี ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานส่วนราชการร่วมงาน เริ่มจากเวลา 05.00 น. คณะผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทพเจ้านครราช ศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย จากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เวลา 09.00 น. ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย อธิการบดีฯ นำผู้ร่วมงานเข้าสู่พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และกล่าวราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนั้นมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มราชมงคลสรรเสริญ แก่อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น  37 รางวัล ได้แก่

ระดับเพชรราชมงคลล้านนา
ประเภทผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับต้น นางสาวปภาวรินท์   บุญมากมทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทอาจารย์
ด้านวิชาการ (ผู้สอนปฏิบัติ)  นายอนุวัตร  ศรีนวล  มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ด้านกีฬา    /กิจกรรม นางจิตต์มนัส   สมโน  มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น มทร.ล้านนา ลำปาง
ประเภทสายสนับสนุน
ด้านวิชาการ  นายธรายุทธ    กิตติวรารัตน์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ด้านบริหาร นายผดุง     ไชยสอาด มทร.ล้านนา ตาก
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  นางสาวภัทรพร   ชัยสิทธิ์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภทศิษย์เก่า
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายชรินทร์วัชร์     ตาเรือนสอน มทร.ล้านนา ตาก
ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นายสุรเดช     เตียวตระกูล มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ประเภทนักศึกษา
ด้านทักษะผู้นำ นายไชยวัฒน์     เย็นฉ่ำ มทร.ล้านนา ตาก
ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม นายณัฐพงษ์  ธิเชื้อ มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม     นางสาวลันธริมา   คงเครือพันธุ์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)
ประเภทผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ มทร.ล้านนา เชียงราย
ประเภทอาจารย์
ด้านวิชาการ (ผู้สอนปฏิบัติ) นายประเทียบ    พรหมสีนอง มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ด้านบริการวิชาการ  นายสมเกียรติ    ตันตา  มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ   จิตรเจริญ  มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์   ปงลังกา  มทร.ล้านนา เชียงราย
ด้านงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ    จารุภูมิ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ด้านกีฬา    /กิจกรรม นายทัดมนู   โพธิสารัตน์  มทร.ล้านนา เชียงราย
ด้านกีฬา    /กิจกรรม นายวิรยะ    เดชแสง มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นายภีราวิชญ์   ชัยมาลา มทร.ล้านนา เชียงราย

ประเภทสายสนับสนุน
ด้านวิชาการ  นายจักรรินทร์  ถิ่นนคร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
นายอภิชาติ   ปีบ้านใหม่ มทร.ล้านนา ลำปาง
นางสาวสายสมร   ติ๊บมา มทร.ล้านนา เชียงราย
ประเภทศิษย์เก่า
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายหทัย   สิงหศักดิ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายชยุต   ราชาตัน มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายขุนไกร   โพนโสกเชือก มทร.ล้านนา เชียงราย
ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง นายณรงค์    ธรรมจารี มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายนพดล   สุวรรณประชา มทร.ล้านนา น่าน
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายปริญญา   วีระวงศ์ มทร.ล้านนา ตาก
ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย นายภาณุพงษ์   ราชคมน์ มทร.ล้านนา เชียงราย
ประเภทนักศึกษา
ด้านทักษะผู้นำ นางสาวหทัยรัตน์    ไชยคำ มทร.ล้านนา น่าน
ด้านทักษะผู้นำ นายจักรกฤษ   เขียวคำปัน มทร.ล้านนา เชียงราย
ด้านทักษะผู้นำ นางสาวดวงสุดา   ยานะ มทร.ล้านนา น่าน
ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม  นายณัฐวัตร    มณีสาร มทร.ล้านนา เชียงราย
ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม นายบุญชู    แสงต้อ มทร.ล้านนา ลำปาง
ด้านจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรม  นายศิริพงศ์    ขำสกล มทร.ล้านนา เชียงใหม่   

เวลา 10.00 น. ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย นำผู้ร่วมงานเจริพระพุทธมนต์ ทำบุญชะตาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์และนักศึกษาที่ล่วงลับ ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  พระราชทานนามว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”อันหมายถึง “สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา “เมื่อวันที่ 15กันยายน พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 9 ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา