โลโก้เว็บไซต์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 ร่วมกับสมาคม ECTI  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 ร่วมกับสมาคม ECTI

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 ร่วมกับสมาคม ECTI โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร รศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT2019&ECTI-NCON2019 โดยสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา