โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3

          สาขาพืชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ประเภท การแข่งขันการจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง ภายใต้แนวคิด “สวนดนตรี”

                   นายเอกพล เฟื่องสินธุ์

                   นายศุภวิชญ์ ปันทา

                   นายธนิสร นิลคง

                   นายภูดิท มูสิกะสง

                   นายจักรพงษ์ สมภารวงค์

และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภท การแข่งขันประเภท ทักษะด้านแมลง ศัตรูพืช และ การป้องกันกำจัด

                   น.ส.รัชนีกร คำตั๋น

          สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันการทำ เค้กเนย

                   นายปฏิพล สวนทา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา