โลโก้เว็บไซต์ วันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มีนาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแก่บูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครอบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปณาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องศิรบริบาล อาคารวิชชาคาม 2 สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา